Green Vision

TN Logistica SK investovala veľa do kvality svojich služieb, ktoré ponúka pričom tiež venuje pozornosť životnému prostrediu, čo je priorita, ktorá riadi politiku spoločnosti. Preprava s emisiami CO2 do atmosféry je stále viac predmetom diskusie a pozornosti, pretože predstavuje jednu z hlavných príčin znečistenia prostredia. Prvé kroky smerom k udržateľnosti cestnej prepravy robíme tým, že sme do nášho vozového parku zaradili dopravné prostriedky, ktoré majú z energetického hľadiska efektívnejšie motory, spotrebujú menej paliva a následne tak redukujú výfukové plyny.

Obnova vozového parku

TN Logistica SK si je vedomá dopadu svojej aktivity na životné prostredie a tak periodicky obnovuje vozový park – v súčasnosti má vozidlá Euro 5 a Euro 6 – prostriedkami poslednej generácie, čím aktívne prispieva k redukcii emisií CO2, pretože máme vozový park udržiavaný v čistote a venujeme pozornosť inováciám.

Politika optimalizácie prepravy

Za účelom čo najúčinnejšieho zníženia počtu kilometrov najazdených po cestách využívame vlastnosti každého vozidla, pokiaľ ide o prepravnú kapacitu. Maximálna prepravná kapacita umožňuje každému vozidlu minimalizovať presuny a čakacie doby a prepravu čo najviac optimalizovať.
Obnova vozového parku a politika optimalizácie prepravy sú súčasťou projektu na zníženie dopadov aktivít spojených s oblasťou prepravy na životné prostredie, ale riešenia sú v neustálom vývoji a TN Logistica SK integruje green technológie, ktoré sú bezpečné a kompatibilné so životným prostredím.