PREPRAVA

TN Logistica SK ponúka personalizované služby v oblasti prepravy akéhokoľvek druhu tovaru.

Naša spoločnosť bola schopná počas niekoľkých rokov interpretovať trh a jeho potreby a prispôsobiť svoju ponuku požiadavkám, ktoré sa stále viac zameriavajú na riešenia a služby od komunikácie s klientom až po výber najvhodnejšieho prostriedku pre vykonanie nakládky a vykládky tovaru. Schopnosť zaujať svoje miesto na trhu viedla k tomu, že naše služby sú uznávané a oceňované na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni.

TN Logistica SK sa špecializuje na prepravu kompletnej náklady (FTL) ktorá umožňuje vysokú mieru prispôsobenia sa požiadavkám klienta (personalizácia). Okrem toho ponúka aj služby vnútroštátnej a a medzinárodnej prepravy čiastkovej nákladky (LTL) pri kontrolovanej teplote a prepravu suchého tovaru.

Od začiatku až k cieľu určenia

Špecifickosť TN Logistica SK tkvie v tom, že ponúka kompletne integrované služby od začiatku až po cieľ určenia, pričom organizuje toky tovarov klientov a optimálne náklady, najmä pokiaľ ide o opakované prepravy. Ide o služby vykonávané prepravcami, ktorí majú veľké skúsenosti v oblasti cestnej prepravy.
Skúsenosti v špecifickej oblasti cestnej prepravy umožňujú navrhnúť klientom trasy a typy vozidiel, ktoré sú najvhodnejšie pre správne uchovanie tovaru.

Okrem výkonov poskytovaných na Slovensku spoločnosť spolupracuje so zahraničným partnerom, schopným poskytnúť spoľahlivé služby prepravy do destinácií v celej európskej sieti. Preprava je vždy vykonávaná tak, aby sa minimalizovali presuny a čakania.

Vozový park

Z titulu ponuky služieb spoločnosť disponuje parkom zloženým z chladiarenských vozidiel, vozidiel s kontrolovanou teplotou, izotermických vozidiel, plachtových návesov a megaobjemových vozidiel, pričom každé z nich je schopné primerane zabezpečiť prepravu vhodnú pre danú kategóriu tovaru. GDO, potravinový,nepotravinový, textilný, módny, farmaceutický tovar a Retail sú len niektoré zo sektorov, v ktorých TN Logistica SK vykonáva prepravu bezpečne riadenú oddelením dopravy ktoré zabezpečuje aj neustále monitorovanie.

Fakt, že spoločnosť má k dispozícii kompletnú a neustále sa zväčšujúcu flotilu dopravných prostriedkov, znamená, že TN Logistica SK je schopná uspokojiť aj tie najdetailnejšie požiadavky – aj sezónne – v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy.

TN Logistica SK disponuje oddelením administratívy, veľkým parkoviskom a priestorom vybaveným pre krátkodobé a dlhodobé státie vozidiel tak, by bola zabezpečená najlepšia komunikácia s pracovníkmi zaoberajúcimi sa prepravou a nakládkou/vykládkou tovaru.

Tu každý vodič vozidla vykonáva všetky potrebné úkony pre pre zabezpečenie správneho poskytnutia služieb podľa predpisov platných v oblasti cestnej prepravy. Ide o úkony, ktoré umožňujú vykonávať neustále kontroly a analyzovať operatívnosť prostriedkov, nástrojov a ľudských zdrojov.

Asi 600 ťahačov bolo podrobených neustálym kontrolám kvality v spolupráci s výrobcami – za účelom uspokojiť všetky nároky objednávateľa na prepravu. Dopravné prostriedky sú hygienicky a technologicky spôsobilé, sú v perfektom stave a zodpovedajú predpisom. Zaručujú dodržiavanie teplôt podľa Dohody o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy („ATP“) uzatvorenej 1. septembra 1970 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 61/1983 Zb.) s platnosťou od 1. januára 1993 a predpisov týkajúcich sa dodržania chladiarenského reťazca (kapitola IX, bod 5 Nariadenia ES č. 852/2004). Prostriedky sú poskytované v perfektom biologickom stave podľa predpisov HACCP a IFS Logistics tak, aby boli spôsobilé pre prepravu tovaru a uchovanie chemicko-fyzických a organických vlastností.